Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Καλύπτει την εκ του Νόμου Αστική Ευθύνη για αδικοπραξίες που προέρχονται από κάθε προσωπική, επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου αναφορικά με Σωματικές Βλάβες/Θάνατο (περιλαμβάνεται η Ψυχική Οδύνη/Ηθική Βλάβη) ή/και Υλικές Ζημιές (καταστροφή, αλλοίωση κλπ. περιουσιακού στοιχείου) που θα προκληθούν σε Τρίτους από υπαίτια πράξη ή παράλειψη από αμέλεια (αδικοπραξία) του ασφαλισμένου και των προστεθέντων του.

– Γενική Αστική Ευθύνη & ΕργοδοτικήΕυθύνη Επαγγελματικών Χώρων & Εγκαταστάσεων.
– Γενική Αστική Ευθύνη Ιδιωτικών Χώρων (Κατοικιών κ.λπ.).
– Ευθύνη Οικογενειάρχη ή Προσωπική.
– Ευθύνη Προϊόντος.
– Επαγγελματική Ευθύν

– Ιατρών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
– Δικηγόρων, Λογιστών, Ορκωτών Ελεγκτών,
– Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μελετητών,
– Διοργανωτών Τουριστικών Ταξιδίων (Tour Operators),
– Ευθύνης Κατασκευαστών, Εργολάβων.
– Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Φαρμακοποιών κ.λπ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ