Υπηρεσίες

Ο ρόλος μου

Μέσα από την διαδικασία ανάλυσης αναγκών μπορώ να βοηθήσω τον πολίτη

1 Στον εντοπισμό όλων των ασφαλίσιμων κινδύνων

2 Στην επιστημονική μέτρηση αυτών των κινδύνων με την διαδικασία risk assessment

3 Στην προτεραιοποίηση των κινδύνων- Ποιοι είναι σημαντικοί για τον χρηματοοικονομικό προγραμματισμό κάθε ανθρώπου

4 Στον ορισμό των κατάλληλων κεφαλαίων κάλυψης

5 Στον υπολογισμό των παροχών της κοινωνικής ασφάλισης/ ποσοστά αναπλήρωσης

Δείτε τις υπηρεσίες μας